Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Bericht über die Verwaltung und der Stand der Gemeinde-Angelegenheiten in der Stadt Posen = Sprawozdanie tycz±ce siê Zarz±du i stanu interesów Gminy miasta Poznania Posen1847***niemieckiOf 4347 4°nie

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: