autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
KrokowaAkc. nr 165 Zbiór dokumentów dot. rodziny Krokowa.Krokowa55

opis:
Zawartość: 1. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Krakowie 23 VIII 1531 informujący mniszki w Żarnowcu o powołaniu komisarzy królewskich do rozstrzygnięcia sporu granicznego między klasztorem żarnowieckim i Jerzym Crokowskim. Pieczęć króla [Orzeł i Pogoń]. Na dorso notatki. J. łac. K. 1. 1. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony „in venationibus nostris Igren” 31 VIII 1551 r. informujący o decyzji powołania komisarzy w celu rozgraniczenia dóbr Odrigaw [Dolargowo] należących do klasztoru w Żarnowcu i Krokowa – własności Georga Krokowskiego. Pieczęć króla j. w. słabiej widoczna. Na dorso adnotacje. J. łac. K. 2. 2. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 4 I 1556 r. informujący mniszki w Żarnowcu o sporządzeniu po Wielkanocy raportu komisarzy Rady Pruskiej dotyczącego rozgraniczenia majątków klasztoru i Jerzego Crocawa. Pieczęć j. w. Na dorso k. 2 adnotacje. J. łac. K. 3-4. 3. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 8 VIII 1562 r. informujący o powołaniu nowych komisarzy dla załagodzenia sporu granicznego między klasztorem a Reinholdem i Theodorem Krockaw. Pieczęć królewska sygnetowa na k. 1r. Na dorso k. 2 dokumentu, ogólnej foliacji 6, adnotacje. J. łac. K. 5-6 4. List Zygmunta Augusta wystawiony w Warszawie 12 II 1572 r., skierowany do starosty gniewskiego Jana Werdena, sędziego tczewskiego Fabiana Bistrama, rajcy gdańskiego Piotra Beema, Michałowi Luboczkiemu, Josule Janowiczowi, ławnikom dystryktu puckiego, oraz Mikołajowi Swarozinskiemu, w którym król informuje o kolejnej skardze Reinholda Crakaw na wyrok apelcyjny w sprawie zatargu granicznego z mniszkami w Żarnowcu, który rozpoczął się jeszcze za czasów Ojca Króla, Zygmunta Starego i ojca obecnego skarżącego, Jerzego. Zleca więc król wymienionym rozstrzygnąć ostatecznie spór ten graniczny z uwzględnieniem apelacji Reinholda Crokawa. K. 7v pieczęć pap. J. w. Na k. 8v adnotacje. J. łac. K. 7-8 5. Wypis uwierzytelniony z ksiąg sądu ziemskiego puckiego z 9 IX 1578 r.Josua Jannewiz sędzia ziemski pucki [w obecności Krzysztofa Kostki?] w nawiązaniu do wcześniejszego rozpoznania z 10 VII 1571 r. rozpoznano spór między Piotrem Gutte ze wsi Lantowiz i Reinholdem Krokow ponownie i rozstrzygnięto na korzyść skarżącego. Dokument odpowiedni ma być sporządzony do 30 X 1581 r. Tekst na dwóch kartach zapisanych dwustronnie. Papier poprzecierany na zgięciach z minimalnymi ubytkami liter. Pieczęć lakowa wykruszona. J. niem. K. 9-10 6. Kopia kontraktu spadkowego dotycząca spuścizny wójta Landechow (Lędziechowo) Jakuba Damerowa, między wdową po nim i obecnym narzeczonym z jednej strony a opiekunami sześciorga nieletnich dzieci z drugiej strony. Dokument wystawiony w Lędziechowie 6 IV 1578 r. J. niem. 31x21,5 cm. Dolny margines powycinany w zęby, na lewym i prawym marginesie na dole otwory do sznurów pieczęci. K. 11-14 7. Wypis z ksiąg sądu ziemskiego puckiego [pod przewodnictwem woj. Achacego Czemy] sprzedaży części majątku ruchomego i nieruchomego po matce między przyrodnimi braćmi Januszem Dargoniczem (sprzedający) i Michałem Lisowskim (nabywca). Podpis Jakuba Ciecholewskiego[?], dokument sporządził Odrowski, pieczęć papierowa (wg wcześniejszych ustaleń Achacego Czemy, mnie się wydaje że są tam litery G D?- sprawdzić). J. niem. z wtrętami łac. Na dorso adnotacje o treści w j. łac. K. 15 [w tej samej obwolucie poz. następna:] K. 15 8. J. w. nieuwierzytelnione tłumaczenie w j. polskim. Bez podpisów, pieczęci. Na dorso adnotacje o treści.. Karta z brakami papieru z tekstem mniej więcej w połowie na zgięciu.K. 16 9. Wypis z ksiąg sądu grodzkiego puckiego sporządzony 23 VII [na końcu Actum z datą 9 IX] 1616 r. dotyczący „Protestatio Contra Dargoniz et Warszewskich ratione resignationis factae Ernest Krokow” [mowa o rodzinach Lissowskiego, Mathiasa Dargonitza, Jadwidze, córce Benedykta Warszewskiego i jej braciach Abrahamie i Marcinie]. J. łac. Pieczęć m. Pucka. Na dorso adnotacje dot. tekstu. W samym tekście liczne podkreślenia i adnotacje na marginesie. K. druga dokumentu poprzecierana na złożeniach z ubytkami papieru. K. 17-18 10. Wypis z ksiąg ziemskich Pucka sporządzony 16 XI 1619 r. aktu „Feria Secunda post Festum Santi Andreae Apostoli” 1619 sióstr z Żarnowca [deodicata Virgines ! monasterij Zarnouicen. Barbara Knuthowna abbatissa cum assistentia et auctoritate loci Ord. Et tutor. Suo... Ernestum Krokowsky in Krokow [nec non... Annam Bichowska derelictam viduam olim Joachemi Chudominsky tum Joannem Switoslaum Catherinam Andreae Mach consort. Gertrudim...] – pogwałcenie prawa własności ziemskiej klasztoru. J. łac. Pieczęć Pucka? [odklejona] podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego.Na dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. K. 19-20 11. Uwierzytelniona kopia wypisu aktu z sądu ziemskiego Pucka, potwierdzona 18 XI 1619 r. zawierająca pozew Ernesta Krokowskiego przeciw Achacemu Lissowskiemu w sprawie należności szóstej części na dobrach Lisowo przypadającej Krokowskim jako legalnym nabywcom majątku Dargonicza, wnuka Katarzyny Lissowskiej. K. 21 nie zapisana. Na k. 24 v pieczęć papierowa ze sznurem i podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego. J. łac. K. 21-24 12. Samuel Konarski woj. Pomorski nakazuje Ernestowi i Jerzemu Krokowskim zjawić się osobiście w Świeciu na sądzie z mniszkami Żarnowieckimi. Pieczęć sygnetowa Konarskiego. Datum Kiszouiae die 9 IV 1629. lewy górny róg wycięty. J. łac. K. 25 13. Dokument łaciński z 3 VI 1620 r. dotyczący ustalenia granic dóbr klasztoru oliwskiego, klasztoru żarnowieckiego i okolicznych właścicieli ziemskich. W dokumencie występują m.in. nazwiska: Ernest Krokowski, Jan i Świętosław Chudomińscy, Dawid i Adam Miaskow, Lubocki de Lubochin, Adam Trebnic opat, Filip przeor, Robert brat, Szymon Poczernicki?, Barbara Kantona abatissa, żarnowiecka. Na karcie 1verso dokumentu 7 pieczątek sygnetowych i autografy podpisów: Ernest Krokowski, opat Adam Trebnic, Filip Adler przeor, Frater Robertus Sacerdos, Michał Jeżewski, Jan Mierzejewski (Mieszeiewsky). K. druga recto niezapisana, poprzecierana na złożeniach, drobne ubytki papieru. Na jej dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. J. łac. K. 26-27. W tej samej koszulce dokument następny. 14. Dokument łaciński 27 XI 1620 r. dotyczący wytyczonych granic klasztoru oliwskiego – oblata z pieczęcią miejską Pucka i adnotacją i autografem notariusza Laurentiusa Österreicha. Adnotacje o treści i oblacie dokumentu na k. drugiej verso dokumentu. J. łac. K. 28-29 15. Dokument łaciński z Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 2 XI 1620 r. dotyczący sporu o należność części majątku Lisewo Achacego Lissewskiego Ernestowi Krokowskiemu (apelacja). Na k. 30v pieczątka i podpis notariusza sieradzkiego? Martianusa Zaleskiego?. J. łac. K. 30-31 16. Dokument Sądu grodzkiego w Pucku z 13 XI 1624 r. dotyczący skargi Jerzego Dambrowskiego na Barbarę Knuthowną przeoryszę klasztoru w Żarnowcu w sprawie wyłudzenia przez ksienię dóbr od synowicy J. Dambrowskiego Anny z Dambrowskich żony Jana Warszenskiego. Zszyty razem dokument łaciński z Sądu grodzkiego w Pucku z 20 XII 1624 r., w którym Anna Dambrowska w obecności swego męża oraz krewnego Jerzego Dambrowskiego czyni swoim plenipotentem Stanisława v. Bogusławskiego. Pierwszy dokument w j. polskim i łacińskim, drugi – łacińskim. Na k. 33v pieczęć i potwierdzenie notariusza puckiego Martina Czudera. Na dorso k. 35 adnotacje o treści dokumentu. K. 32-35. 17. Tekst dokumentu (w bardzo złym stanie, duże ubytki papieru wraz z tekstem) dotyczący konfliktowych spraw Ernesta Krokowskiego i klasztoru żarnowieckiego. J. łac. K. 36 18. Wypis z akt sądu grodzkiego Głównego Miasta Gdańska z 4 IV 1626, w którym podaje się do wiadomości wyrok Sądu Trybunalskiego w Lublinie w sprawach Ernesta i Jerzego Krokowskich przeciwko Adamowi Trebnicowi, opatowi oliwskiemu (dwie sprawy) , przeciw ksieni klasztoru żarnowieckiego Barbarze Knutownej (dwie sprawy), przeciw Janowi Rybińskiemu proboszczowi w Starszynie. Dokument oryginalny (ślad po pieczęci, ale brak górnej części czwartek karty dokumentu, na którym była ta pieczęć) bardzo zniszczony, mocno poprzecierany na złożeniach. J. łac. K. 37-40. 19. Uwierzytelniony wypis z ksiąg Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 1626 wyroku w sprawie opata oliwskiego Adama Trebnica i Barbary Knutownej ksieni żarnowieckiej przeciw Jerzemu, synowi Ernesta Krokowskiego, a dotyczący zadawnionych sporów majątkowych. Na k. trzeciej dokumentu pieczęć i podpis notariusza Martina Zaleskiego. Na k. czwartej adnotacje o treści dokumentu. Lekkie przetarcia papieru na zagięciach. J. łac. K. 41-44. 20. Dokument z 30 XII 1627 r. (Geleits-Briefe, literae salviconductus), będący wypisem z akt Sądu Głównego Miasta Gdańska z 23 X 1627 r., dot. wyroku Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie w sprawach Ernesta Krakowskiego i Barbary Knutownej, ksieni żarnowieckiej, Adama Trebnica, opata oliwskiego oraz Jana Rybińskiego, proboszcza ze Strasina. Na k. 50r doskonale zachowana pieczęć papierowa Gdańska i podpis notariusza ? W. Mittendorffa. Rękopis w bardzo złym stanie, góra kart niemal do połowy zbutwiała, papier pozaginany, miejscami ubytki papieru i fragmentów tekstu, tekst miejscami nieczytelny. J. łac. K. 45-50. 21. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 52 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; poniżej adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 51-52 22. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 54 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; na k. 54 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 53-54 23. Dokument uwierzytelniony (wypis) z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący należnej szóstej części z Lisowa, ze strony Achacego Lissowskiego Ernestowi Krokowskiemu. Na k. 57 v pieczęć i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Na k. 58 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 55-58. 24. Autograf (?) dokumentu, w którym: „W Roku 1641 die 6. Julii Ziechawszy X. Marcin Orminius Zborow wielgopolskich Superintendent, z X Pawłem Orliczem Con-Seniorem teyże Jednoty, uczynili postanowienie z Jo M. Panem Ernestem Krokowskim... strony Prowisiey X. Janowi Musoniusowi, na usługę Zboru Krokowskiego , z teyże Jednoty wielgopolskiey oddanemu, ktoremu pomie pomieniony JW Msi P. Patron obiecuje z strony swey ...” zobowiązania finansowe Krokowskiego na rzecz Jednoty aż do śmierci Jana Musoniusa.Pod dokumentem nazwiska Krokowskiego, Orminiusa i Orlicza. Zapisana k. 59 r-v. Na odwrocie k. 60 adnotacja o treści dokumentu. Papier nieco przetarty na złożeniach. J. polski. K. 59-60 25. Osobiste zobowiązanie na piśmie patrona Jednoty Krokowskiej Ernesta Krokowskiego do konkretnych świadczeń materialnych na rzecz tej Jednoty: „Wiadomo czynię tym tym pismem moim, iz za directią Boga wszechmogącego, ordinarną vocatią moią iako mieysca tego Patrona, więc za consensem y podaniem starszych WWXX. Superintendentow Zborow Wielgo Polskich, do teyze iednoty nalezący W. X. Gerzy Esteinius(?) Consenior teyze iednoty na usługę zboru tego stanąwszy znim się uczyniło postanowienie wten sposob; iz ia zasię y potomkj moie obiecuię szczyrze...na zasługi iego wydawać kazdokrotnie, począwszj od Wielkjnocy wroku nienieyszym do drugiey wielkj nocy wroku przyszłym et sic consequenter:...”. Pod dokumentem nazwisko (podpis?) Ernesta Krokowskiego. Na 62 verso adnotacja o treści dokumentu. J. pol. K. 61-62 26. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych trybunału Piotrkowskiego z 1627 r. w sprawie spornej proboszcza Starszyńskiego Jana Rybińskiego i Ernesta Krokowskiego.Na stronie verso pieczęć (odklejona) i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Pod pieczęcią adnotacja o treśco dokumentu. J. łac. K. 63 27. Pokwitowanie dat. Puck 4 II 1656 (podpis nieczytelny) na 83 floreny?. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne.J. niem. K. 64 28. Pokwitowanie dat. Puck 28 II 1656 r. dla Krokowskiego chyba tej samej osoby co p. 28. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne. J. niem. K. 65 29. „Anno 1656 die 22 Aprilis w Pucku poboru naznaczonego do Fortecy... Felix N...ganowsky(?) Capitan...”. Papier zbutwiały, tekst miejcami całkowicie zatarty. J. pol. K. 66 30. Pokwitowanie wystawione w Pucku 2 V 1656 przez komisarza królewskiego Miasta Gdańska Piotra Horcza(?) Papier podbutwiały. J. niem. K. 67 31. List(?) z 1 XII 1656 r. podpisany przez Abrahama Hulbritera; w tekście wymieniany wojewoda malborski Jakub Weyher. Papier bardzo zbutwia32.y. J. niem. K. 68 33. Potwierdzenie zobowiązań dzierżawnych? Stanisława Kuleszy wobec Ernesta Krokowskiego. Papier zbutwiały. J. pol. K. 69 34. Pokwitowanie na 83 guldeny należne Ernestowi Krokowskiemu podpisane przez Abrahama Hulbrittera 8 Jun. Ao1657. Papier lekko zbutwiały. K. 70 35. 12 VIII 1689 r. w Pucku burmistrz i rajcy miasta Pucka podają do wiadomości treść przedstawionego im przez plenipotenta klasztoru żarnowieckiego Chrystiana Preicza przywileju krzyżackiego dla klasztoru w Żarnowcu z 31 X 1342 roku, wydanego w Malborku przez komtura Ludolfa Kuniga, przy świadku Henryku a Bouenten, Burchardzie Fryse i in. Wpisane do protokołu puckiego 12 VIII 1689 r. Na k. 74 recto pieczęć i podpis notariusza Jana Floriana Witle (a. Witte). Papier mocno uszkodzony, braki tekstu (szczególnie na dole kart). Na odwrocie k. 74 „Copia Privilegii Ludolfi Konyg ad Villam Zarnowiec 1342 Margeburgi[!] in Vigilia Omnium Sanctorum. R. K.”. J łac. Na k. 71, 72, 73 i 74 recto odbita pieczątka Krokowa p. wyżej. K. 71-74. 36. „Copia. Antiquissima Descriptio quomodo Parochia Crocoviensis a Zarnovecensi avulsa in Archiwo Monasterii Zarnovecensis reperibilis, est Tenoris hujus, qui sequitur...”. Tekst na k. 75 r-v. Na verso dopisek późniejszą ręką. Papier u góry kart zbutwiały. J. łac., niem. (notatka na dole). K. 75-76 37. Dokument Jana Kazimierza z 11 XI 1662 r., wystawiony we Lwowie dla Ernesta Krokowskiego w sprawie desygnowania komisarzy królewskich w celu rozgraniczenia dóbr królewskich, tenuty Teresy Zawidskiej i Senatu Gdańskiego oraz opata oliwskiego Alexandra Kłosowskiego i szczególnie wsi Połchowo. Oryginał z pieczęcią majestatyczną króla i podpisem sekretarza królewskiego Stefana Hankiewicza. Na odwrocie k. 78 adnotacja o treści. J. łac. K. 77-78 38. Zarządzenie dotyczące sądów trybunalskich , wypis z ksiąg lęborsko-bytowskich z 1742 r.: dotyczy Franciszka Somnitz, Ernetsa Bogusława Krokowskiego, Kaspra Reinholda Krokowskiego, Ernesta Gotfryda Gerytowskiego(?), Ernesta Georga de Foelckersam, Martina Lewinskiego i Jana Sarbskiego. Pieczęć i podpis F.L. Paraski. Na odwrocie k. 80 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 79-80 39. Odpis dokumentu sądu ławniczego Wejherowa z 23 II 1746 r. protestu Gneomara Reinholda Krokowskiego w imieniu Abigeil Sofii i Renaty Abigeil z Krokowskich Krokowskich przeciw Kasprowi Reinholdowi Krokowskiemu. Pod tekstem nazwiska G. Krokowski i MJSchmidt(?). J. łac. K. 81 40. Pokwitowanie ze spłaty 2700 florenów zapłaconych tytułem zapisu Ernesta Krokowskiego 30 XII 1627 r. w Gdańsku w obecności wojewody chełmińskeigo Reinholda Kleinfelta. W obecności Sofii Sapichzanki suppriorissy i zakonnicy Justyny Wilkowskiej kwitują opat oliwski Adam Trebnic –podpis i pieczęć oraz Barbara Knutowna Xieni zarnowieczka „zawszistkiem Cunwentem” – także pieczęć i podpis. Kwitacja nosi datę Gdańsk 22 IX 1629 r. J. pol. K. 82. 41. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądu ziemskiego mirachowskiego z r. 1746, w którym to dokumencie Kasper Reinhold Krokowski ustanawia plenipotentem dla załatwienia spraw finansowych z żoną w separacji Renatą Abigeil Krokowską Aleksandra Ustarbowskiego. Wypis sporządził, podpisał i pieczęć przystawił M. Grąbczewski. Na odwrocie k. 84 adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 83-84 42. Odpis dokumentu Augusta III króla Polski oznajmujący, że na prośbę Józefa Przebendowskiego we wsi Cisowo w woj. Pomorskim ustala się dwa jarmarki. Warszawa, 7 X 1750 r. Odpis sporządził Jan Klosowski. Na k. 86v: „Pro Cancellariatu Ilmri Excllmi et Rndimi Domini Michaelis Comitis de Granow Wodzicki Decani Cathlis Cracov. Abbatis Commendatarii Vąchov. Et Cerven. ProCancellarii Regni Sigillatum”. Na k. 85 pieczątka Krokowa (patrz wyżej). J. 43.ac. K. 85-86 44. Wypis z akt sądu trybunalskiego w Poznaniu z 1767 r. w sprawie Jadwigi Kalkszteyówny, ksieni klasztoru w Żarnowcu , którego plenipotentem jest Józef Zurkałowski, kanonik kolegiaty kruszwickiej a Kasprem Reinoldem Krokowskim. Pod tekstem duża pieczęć o suchym tłoku, podpisy notariusza M. Wolszlegera i C (albo S) Jezierskiego woj. Pomorskiego. Na odwrocie k. 88 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 87-88 45. Wypis z ksiąg ziemskich mirachowskich z 1753 r. dot. wniesienia manifestu przez Kaspra Reinholda Krokowskiego przeciw Joachimowi Antoniemu Woedkie, pułkownikowi gwardii królewskiej w sprawach konfliktu dot. wsi Strzelęcin i Kisowo w dystrykcie lęborskim. Pod treścią podpis i pieczęć J. Owidzkiego. Na k. 90 v adnotacje o treści dokumentu.J. łac. K. 89-90. 46. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych puckich z 5 II 1753 r. dot. apelacji Kaspra Reinholda Krokowskiego od wyroku dot. konfliktu z Joachimem Antonim Woedzke. Pod treścią pieczęć miasta Pucka i podpis notariusza Piotra Fincke. Na środku obydwóch kart braki papieru z tekstem. J. łac. K. 91-92 47. „Uniwersał na Seymiki do Powiatu Puckiego [na 30 VIII 1756]” - Stanisława Konarskiego kasztelana chełmińskiego. Wstęp i zakończenie tekstu w j. polskim, w środku cytowane zarządzenie króla Augusta III po łacinie, dat. Kargovae die X Junii A.D. 1756. Konarski datował: Datum w Szpęgawsku dnia 24 VII [słownie] 1756 Roku. Pod treścią lakowa czerwona pieczęć Konarskiego i autograf jego podpisu. Pieczątka podłuża Krokowskich p. wyżej. K. 93 [rozmiar duże plano] Większość dokumentów w papierowych „koszulkach”, część nawet do nich przyklejona. Na koszulkach ołówkiem numer dokumentu, na dokumentach foliacja. Koszulki nie liczone. Na k. 1 r , 2r, 3r (dwa), 5r, 7v i in. stempel niebieskozielony Krokowskich [por. akc. 159] 1. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Krakowie 23 VIII 1531 informujący mniszki w Żarnowcu o powołaniu komisarzy królewskich do rozstrzygnięcia sporu granicznego między klasztorem żarnowieckim i Jerzym Crokowskim. Pieczęć króla [Orzeł i Pogoń]. Na dorso notatki. J. łac. K. 1. 48. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony „in venationibus nostris Igren” 31 VIII 1551 r. informujący o decyzji powołania komisarzy w celu rozgraniczenia dóbr Odrigaw [Dolargowo] należących do klasztoru w Żarnowcu i Krokowa – własności Georga Krokowskiego. Pieczęć króla j. w. słabiej widoczna. Na dorso adnotacje. J. łac. K. 2. 49. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 4 I 1556 r. informujący mniszki w Żarnowcu o sporządzeniu po Wielkanocy raportu komisarzy Rady Pruskiej dotyczącego rozgraniczenia majątków klasztoru i Jerzego Crocawa. Pieczęć j. w. Na dorso k. 2 adnotacje. J. łac. K. 3-4. 50. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 8 VIII 1562 r. informujący o powołaniu nowych komisarzy dla załagodzenia sporu granicznego między klasztorem a Reinholdem i Theodorem Krockaw. Pieczęć królewska sygnetowa na k. 1r. Na dorso k. 2 dokumentu, ogólnej foliacji 6, adnotacje. J. łac. K. 5-6 51. List Zygmunta Augusta wystawiony w Warszawie 12 II 1572 r., skierowany do starosty gniewskiego Jana Werdena, sędziego tczewskiego Fabiana Bistrama, rajcy gdańskiego Piotra Beema, Michałowi Luboczkiemu, Josule Janowiczowi, ławnikom dystryktu puckiego, oraz Mikołajowi Swarozinskiemu, w którym król informuje o kolejnej skardze Reinholda Crakaw na wyrok apelcyjny w sprawie zatargu granicznego z mniszkami w Żarnowcu, który rozpoczął się jeszcze za czasów Ojca Króla, Zygmunta Starego i ojca obecnego skarżącego, Jerzego. Zleca więc król wymienionym rozstrzygnąć ostatecznie spór ten graniczny z uwzględnieniem apelacji Reinholda Crokawa. K. 7v pieczęć pap. J. w. Na k. 8v adnotacje. J. łac. K. 7-8 52. Wypis uwierzytelniony z ksiąg sądu ziemskiego puckiego z 9 IX 1578 r.Josua Jannewiz sędzia ziemski pucki [w obecności Krzysztofa Kostki?] w nawiązaniu do wcześniejszego rozpoznania z 10 VII 1571 r. rozpoznano spór między Piotrem Gutte ze wsi Lantowiz i Reinholdem Krokow ponownie i rozstrzygnięto na korzyść skarżącego. Dokument odpowiedni ma być sporządzony do 30 X 1581 r. Tekst na dwóch kartach zapisanych dwustronnie. Papier poprzecierany na zgięciach z minimalnymi ubytkami liter. Pieczęć lakowa wykruszona. J. niem. K. 9-10 53. Kopia kontraktu spadkowego dotycząca spuścizny wójta Landechow (Lędziechowo) Jakuba Damerowa, między wdową po nim i obecnym narzeczonym z jednej strony a opiekunami sześciorga nieletnich dzieci z drugiej strony. Dokument wystawiony w Lędziechowie 6 IV 1578 r. J. niem. 31x21,5 cm. Dolny margines powycinany w zęby, na lewym i prawym marginesie na dole otwory do sznurów pieczęci. K. 11-14 54. Wypis z ksiąg sądu ziemskiego puckiego [pod przewodnictwem woj. Achacego Czemy] sprzedaży części majątku ruchomego i nieruchomego po matce między przyrodnimi braćmi Januszem Dargoniczem (sprzedający) i Michałem Lisowskim (nabywca). Podpis Jakuba Ciecholewskiego[?], dokument sporządził Odrowski, pieczęć papierowa (wg wcześniejszych ustaleń Achacego Czemy, mnie się wydaje że są tam litery G D?- sprawdzić). J. niem. z wtrętami łac. Na dorso adnotacje o treści w j. łac. K. 15 [w tej samej obwolucie poz. następna:] K. 15 55. J. w. nieuwierzytelnione tłumaczenie w j. polskim. Bez podpisów, pieczęci. Na dorso adnotacje o treści.. Karta z brakami papieru z tekstem mniej więcej w połowie na zgięciu.K. 16 56. Wypis z ksiąg sądu grodzkiego puckiego sporządzony 23 VII [na końcu Actum z datą 9 IX] 1616 r. dotyczący „Protestatio Contra Dargoniz et Warszewskich ratione resignationis factae Ernest Krokow” [mowa o rodzinach Lissowskiego, Mathiasa Dargonitza, Jadwidze, córce Benedykta Warszewskiego i jej braciach Abrahamie i Marcinie]. J. łac. Pieczęć m. Pucka. Na dorso adnotacje dot. tekstu. W samym tekście liczne podkreślenia i adnotacje na marginesie. K. druga dokumentu poprzecierana na złożeniach z ubytkami papieru. K. 17-18 57. Wypis z ksiąg ziemskich Pucka sporządzony 16 XI 1619 r. aktu „Feria Secunda post Festum Santi Andreae Apostoli” 1619 sióstr z Żarnowca [deodicata Virgines ! monasterij Zarnouicen. Barbara Knuthowna abbatissa cum assistentia et auctoritate loci Ord. Et tutor. Suo... Ernestum Krokowsky in Krokow [nec non... Annam Bichowska derelictam viduam olim Joachemi Chudominsky tum Joannem Switoslaum Catherinam Andreae Mach consort. Gertrudim...] – pogwałcenie prawa własności ziemskiej klasztoru. J. łac. Pieczęć Pucka? [odklejona] podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego.Na dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. K. 19-20 58. Uwierzytelniona kopia wypisu aktu z sądu ziemskiego Pucka, potwierdzona 18 XI 1619 r. zawierająca pozew Ernesta Krokowskiego przeciw Achacemu Lissowskiemu w sprawie należności szóstej części na dobrach Lisowo przypadającej Krokowskim jako legalnym nabywcom majątku Dargonicza, wnuka Katarzyny Lissowskiej. K. 21 nie zapisana. Na k. 24 v pieczęć papierowa ze sznurem i podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego. J. łac. K. 21-24 59. Samuel Konarski woj. Pomorski nakazuje Ernestowi i Jerzemu Krokowskim zjawić się osobiście w Świeciu na sądzie z mniszkami Żarnowieckimi. Pieczęć sygnetowa Konarskiego. Datum Kiszouiae die 9 IV 1629. lewy górny róg wycięty. J. łac. K. 25 60. Dokument łaciński z 3 VI 1620 r. dotyczący ustalenia granic dóbr klasztoru oliwskiego, klasztoru żarnowieckiego i okolicznych właścicieli ziemskich. W dokumencie występują m.in. nazwiska: Ernest Krokowski, Jan i Świętosław Chudomińscy, Dawid i Adam Miaskow, Lubocki de Lubochin, Adam Trebnic opat, Filip przeor, Robert brat, Szymon Poczernicki?, Barbara Kantona abatissa, żarnowiecka. Na karcie 1verso dokumentu 7 pieczątek sygnetowych i autografy podpisów: Ernest Krokowski, opat Adam Trebnic, Filip Adler przeor, Frater Robertus Sacerdos, Michał Jeżewski, Jan Mierzejewski (Mieszeiewsky). K. druga recto niezapisana, poprzecierana na złożeniach, drobne ubytki papieru. Na jej dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. J. łac. K. 26-27. W tej samej koszulce dokument następny. 61. Dokument łaciński 27 XI 1620 r. dotyczący wytyczonych granic klasztoru oliwskiego – oblata z pieczęcią miejską Pucka i adnotacją i autografem notariusza Laurentiusa Österreicha. Adnotacje o treści i oblacie dokumentu na k. drugiej verso dokumentu. J. łac. K. 28-29 62. Dokument łaciński z Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 2 XI 1620 r. dotyczący sporu o należność części majątku Lisewo Achacego Lissewskiego Ernestowi Krokowskiemu (apelacja). Na k. 30v pieczątka i podpis notariusza sieradzkiego? Martianusa Zaleskiego?. J. łac. K. 30-31 63. Dokument Sądu grodzkiego w Pucku z 13 XI 1624 r. dotyczący skargi Jerzego Dambrowskiego na Barbarę Knuthowną przeoryszę klasztoru w Żarnowcu w sprawie wyłudzenia przez ksienię dóbr od synowicy J. Dambrowskiego Anny z Dambrowskich żony Jana Warszenskiego. Zszyty razem dokument łaciński z Sądu grodzkiego w Pucku z 20 XII 1624 r., w którym Anna Dambrowska w obecności swego męża oraz krewnego Jerzego Dambrowskiego czyni swoim plenipotentem Stanisława v. Bogusławskiego. Pierwszy dokument w j. polskim i łacińskim, drugi – łacińskim. Na k. 33v pieczęć i potwierdzenie notariusza puckiego Martina Czudera. Na dorso k. 35 adnotacje o treści dokumentu. K. 32-35. 64. Tekst dokumentu (w bardzo złym stanie, duże ubytki papieru wraz z tekstem) dotyczący konfliktowych spraw Ernesta Krokowskiego i klasztoru żarnowieckiego. J. łac. K. 36 65. Wypis z akt sądu grodzkiego Głównego Miasta Gdańska z 4 IV 1626, w którym podaje się do wiadomości wyrok Sądu Trybunalskiego w Lublinie w sprawach Ernesta i Jerzego Krokowskich przeciwko Adamowi Trebnicowi, opatowi oliwskiemu (dwie sprawy) , przeciw ksieni klasztoru żarnowieckiego Barbarze Knutownej (dwie sprawy), przeciw Janowi Rybińskiemu proboszczowi w Starszynie. Dokument oryginalny (ślad po pieczęci, ale brak górnej części czwartek karty dokumentu, na którym była ta pieczęć) bardzo zniszczony, mocno poprzecierany na złożeniach. J. łac. K. 37-40. 66. Uwierzytelniony wypis z ksiąg Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 1626 wyroku w sprawie opata oliwskiego Adama Trebnica i Barbary Knutownej ksieni żarnowieckiej przeciw Jerzemu, synowi Ernesta Krokowskiego, a dotyczący zadawnionych sporów majątkowych. Na k. trzeciej dokumentu pieczęć i podpis notariusza Martina Zaleskiego. Na k. czwartej adnotacje o treści dokumentu. Lekkie przetarcia papieru na zagięciach. J. łac. K. 41-44. 67. Dokument z 30 XII 1627 r. (Geleits-Briefe, literae salviconductus), będący wypisem z akt Sądu Głównego Miasta Gdańska z 23 X 1627 r., dot. wyroku Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie w sprawach Ernesta Krakowskiego i Barbary Knutownej, ksieni żarnowieckiej, Adama Trebnica, opata oliwskiego oraz Jana Rybińskiego, proboszcza ze Strasina. Na k. 50r doskonale zachowana pieczęć papierowa Gdańska i podpis notariusza ? W. Mittendorffa. Rękopis w bardzo złym stanie, góra kart niemal do połowy zbutwiała, papier pozaginany, miejscami ubytki papieru i fragmentów tekstu, tekst miejscami nieczytelny. J. łac. K. 45-50. 68. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 52 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; poniżej adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 51-52 69. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 54 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; na k. 54 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 53-54 70. Dokument uwierzytelniony (wypis) z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący należnej szóstej części z Lisowa, ze strony Achacego Lissowskiego Ernestowi Krokowskiemu. Na k. 57 v pieczęć i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Na k. 58 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 55-58. 71. Autograf (?) dokumentu, w którym: „W Roku 1641 die 6. Julii Ziechawszy X. Marcin Orminius Zborow wielgopolskich Superintendent, z X Pawłem Orliczem Con-Seniorem teyże Jednoty, uczynili postanowienie z Jo M. Panem Ernestem Krokowskim... strony Prowisiey X. Janowi Musoniusowi, na usługę Zboru Krokowskiego , z teyże Jednoty wielgopolskiey oddanemu, ktoremu pomie pomieniony JW Msi P. Patron obiecuje z strony swey ...” zobowiązania finansowe Krokowskiego na rzecz Jednoty aż do śmierci Jana Musoniusa.Pod dokumentem nazwiska Krokowskiego, Orminiusa i Orlicza. Zapisana k. 59 r-v. Na odwrocie k. 60 adnotacja o treści dokumentu. Papier nieco przetarty na złożeniach. J. polski. K. 59-60 72. Osobiste zobowiązanie na piśmie patrona Jednoty Krokowskiej Ernesta Krokowskiego do konkretnych świadczeń materialnych na rzecz tej Jednoty: „Wiadomo czynię tym tym pismem moim, iz za directią Boga wszechmogącego, ordinarną vocatią moią iako mieysca tego Patrona, więc za consensem y podaniem starszych WWXX. Superintendentow Zborow Wielgo Polskich, do teyze iednoty nalezący W. X. Gerzy Esteinius(?) Consenior teyze iednoty na usługę zboru tego stanąwszy znim się uczyniło postanowienie wten sposob; iz ia zasię y potomkj moie obiecuię szczyrze...na zasługi iego wydawać kazdokrotnie, począwszj od Wielkjnocy wroku nienieyszym do drugiey wielkj nocy wroku przyszłym et sic consequenter:...”. Pod dokumentem nazwisko (podpis?) Ernesta Krokowskiego. Na 62 verso adnotacja o treści dokumentu. J. pol. K. 61-62 73. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych trybunału Piotrkowskiego z 1627 r. w sprawie spornej proboszcza Starszyńskiego Jana Rybińskiego i Ernesta Krokowskiego.Na stronie verso pieczęć (odklejona) i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Pod pieczęcią adnotacja o treśco dokumentu. J. łac. K. 63 74. Pokwitowanie dat. Puck 4 II 1656 (podpis nieczytelny) na 83 floreny?. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne.J. niem. K. 64 75. Pokwitowanie dat. Puck 28 II 1656 r. dla Krokowskiego chyba tej samej osoby co p. 28. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne. J. niem. K. 65 76. „Anno 1656 die 22 Aprilis w Pucku poboru naznaczonego do Fortecy... Felix N...ganowsky(?) Capitan...”. Papier zbutwiały, tekst miejcami całkowicie zatarty. J. pol. K. 66 77. Pokwitowanie wystawione w Pucku 2 V 1656 przez komisarza królewskiego Miasta Gdańska Piotra Horcza(?) Papier podbutwiały. J. niem. K. 67 78. List(?) z 1 XII 1656 r. podpisany przez Abrahama Hulbritera; w tekście wymieniany wojewoda malborski Jakub Weyher. Papier bardzo zbutwia79.y. J. niem. K. 68 80. Potwierdzenie zobowiązań dzierżawnych? Stanisława Kuleszy wobec Ernesta Krokowskiego. Papier zbutwiały. J. pol. K. 69 81. Pokwitowanie na 83 guldeny należne Ernestowi Krokowskiemu podpisane przez Abrahama Hulbrittera 8 Jun. Ao1657. Papier lekko zbutwiały. K. 70 82. 12 VIII 1689 r. w Pucku burmistrz i rajcy miasta Pucka podają do wiadomości treść przedstawionego im przez plenipotenta klasztoru żarnowieckiego Chrystiana Preicza przywileju krzyżackiego dla klasztoru w Żarnowcu z 31 X 1342 roku, wydanego w Malborku przez komtura Ludolfa Kuniga, przy świadku Henryku a Bouenten, Burchardzie Fryse i in. Wpisane do protokołu puckiego 12 VIII 1689 r. Na k. 74 recto pieczęć i podpis notariusza Jana Floriana Witle (a. Witte). Papier mocno uszkodzony, braki tekstu (szczególnie na dole kart). Na odwrocie k. 74 „Copia Privilegii Ludolfi Konyg ad Villam Zarnowiec 1342 Margeburgi[!] in Vigilia Omnium Sanctorum. R. K.”. J łac. Na k. 71, 72, 73 i 74 recto odbita pieczątka Krokowa p. wyżej. K. 71-74. 83. „Copia. Antiquissima Descriptio quomodo Parochia Crocoviensis a Zarnovecensi avulsa in Archiwo Monasterii Zarnovecensis reperibilis, est Tenoris hujus, qui sequitur...”. Tekst na k. 75 r-v. Na verso dopisek późniejszą ręką. Papier u góry kart zbutwiały. J. łac., niem. (notatka na dole). K. 75-76 84. Dokument Jana Kazimierza z 11 XI 1662 r., wystawiony we Lwowie dla Ernesta Krokowskiego w sprawie desygnowania komisarzy królewskich w celu rozgraniczenia dóbr królewskich, tenuty Teresy Zawidskiej i Senatu Gdańskiego oraz opata oliwskiego Alexandra Kłosowskiego i szczególnie wsi Połchowo. Oryginał z pieczęcią majestatyczną króla i podpisem sekretarza królewskiego Stefana Hankiewicza. Na odwrocie k. 78 adnotacja o treści. J. łac. K. 77-78 85. Zarządzenie dotyczące sądów trybunalskich , wypis z ksiąg lęborsko-bytowskich z 1742 r.: dotyczy Franciszka Somnitz, Ernetsa Bogusława Krokowskiego, Kaspra Reinholda Krokowskiego, Ernesta Gotfryda Gerytowskiego(?), Ernesta Georga de Foelckersam, Martina Lewinskiego i Jana Sarbskiego. Pieczęć i podpis F.L. Paraski. Na odwrocie k. 80 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 79-80 86. Odpis dokumentu sądu ławniczego Wejherowa z 23 II 1746 r. protestu Gneomara Reinholda Krokowskiego w imieniu Abigeil Sofii i Renaty Abigeil z Krokowskich Krokowskich przeciw Kasprowi Reinholdowi Krokowskiemu. Pod tekstem nazwiska G. Krokowski i MJSchmidt(?). J. łac. K. 81 87. Pokwitowanie ze spłaty 2700 florenów zapłaconych tytułem zapisu Ernesta Krokowskiego 30 XII 1627 r. w Gdańsku w obecności wojewody chełmińskeigo Reinholda Kleinfelta. W obecności Sofii Sapichzanki suppriorissy i zakonnicy Justyny Wilkowskiej kwitują opat oliwski Adam Trebnic –podpis i pieczęć oraz Barbara Knutowna Xieni zarnowieczka „zawszistkiem Cunwentem” – także pieczęć i podpis. Kwitacja nosi datę Gdańsk 22 IX 1629 r. J. pol. K. 82. 88. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądu ziemskiego mirachowskiego z r. 1746, w którym to dokumencie Kasper Reinhold Krokowski ustanawia plenipotentem dla załatwienia spraw finansowych z żoną w separacji Renatą Abigeil Krokowską Aleksandra Ustarbowskiego. Wypis sporządził, podpisał i pieczęć przystawił M. Grąbczewski. Na odwrocie k. 84 adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 83-84 89. Odpis dokumentu Augusta III króla Polski oznajmujący, że na prośbę Józefa Przebendowskiego we wsi Cisowo w woj. Pomorskim ustala się dwa jarmarki. Warszawa, 7 X 1750 r. Odpis sporządził Jan Klosowski. Na k. 86v: „Pro Cancellariatu Ilmri Excllmi et Rndimi Domini Michaelis Comitis de Granow Wodzicki Decani Cathlis Cracov. Abbatis Commendatarii Vąchov. Et Cerven. ProCancellarii Regni Sigillatum”. Na k. 85 pieczątka Krokowa (patrz wyżej). J. 90.ac. K. 85-86 91. Wypis z akt sądu trybunalskiego w Poznaniu z 1767 r. w sprawie Jadwigi Kalkszteyówny, ksieni klasztoru w Żarnowcu , którego plenipotentem jest Józef Zurkałowski, kanonik kolegiaty kruszwickiej a Kasprem Reinoldem Krokowskim. Pod tekstem duża pieczęć o suchym tłoku, podpisy notariusza M. Wolszlegera i C (albo S) Jezierskiego woj. Pomorskiego. Na odwrocie k. 88 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 87-88 92. Wypis z ksiąg ziemskich mirachowskich z 1753 r. dot. wniesienia manifestu przez Kaspra Reinholda Krokowskiego przeciw Joachimowi Antoniemu Woedkie, pułkownikowi gwardii królewskiej w sprawach konfliktu dot. wsi Strzelęcin i Kisowo w dystrykcie lęborskim. Pod treścią podpis i pieczęć J. Owidzkiego. Na k. 90 v adnotacje o treści dokumentu.J. łac. K. 89-90. 93. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych puckich z 5 II 1753 r. dot. apelacji Kaspra Reinholda Krokowskiego od wyroku dot. konfliktu z Joachimem Antonim Woedzke. Pod treścią pieczęć miasta Pucka i podpis notariusza Piotra Fincke. Na środku obydwóch kart braki papieru z tekstem. J. łac. K. 91-92 94. „Uniwersał na Seymiki do Powiatu Puckiego [na 30 VIII 1756]” - Stanisława Konarskiego kasztelana chełmińskiego. Wstęp i zakończenie tekstu w j. polskim, w środku cytowane zarządzenie króla Augusta III po łacinie, dat. Kargovae die X Junii A.D. 1756. Konarski datował: Datum w Szpęgawsku dnia 24 VII [słownie] 1756 Roku. Pod treścią lakowa czerwona pieczęć Konarskiego i autograf jego podpisu. Pieczątka podłuża Krokowskich p. wyżej. K. 93 [rozmiar duże plano] Większość dokumentów w papierowych „koszulkach”, część nawet do nich przyklejona. Na koszulkach ołówkiem numer dokumentu, na dokumentach foliacja. Koszulki nie liczone. Na k. 1 r , 2r, 3r (dwa), 5r, 7v i in. stempel niebieskozielony Krokowskich [por. akc. 159] Stara akcesja 8/66Kupno: Odyniecka-Ogrodzka, Sopot, Wyspiańskiego 1966 r. Cena przed denom. 6.690 zł. Kupno: Odyniecka-Ogrodzka, Sopot, Wyspiańskiego 1966 r.; 1. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Krakowie 23 VIII 1531 informujący mniszki w Żarnowcu o powołaniu komisarzy królewskich do rozstrzygnięcia sporu granicznego między klasztorem żarnowieckim i Jerzym Crokowskim. Pieczęć króla [Orzeł i Pogoń]. Na dorso notatki. J. łac. K. 1. 95. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony „in venationibus nostris Igren” 31 VIII 1551 r. informujący o decyzji powołania komisarzy w celu rozgraniczenia dóbr Odrigaw [Dolargowo] należących do klasztoru w Żarnowcu i Krokowa – własności Georga Krokowskiego. Pieczęć króla j. w. słabiej widoczna. Na dorso adnotacje. J. łac. K. 2. 96. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 4 I 1556 r. informujący mniszki w Żarnowcu o sporządzeniu po Wielkanocy raportu komisarzy Rady Pruskiej dotyczącego rozgraniczenia majątków klasztoru i Jerzego Crocawa. Pieczęć j. w. Na dorso k. 2 adnotacje. J. łac. K. 3-4. 97. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony w Wilnie 8 VIII 1562 r. informujący o powołaniu nowych komisarzy dla załagodzenia sporu granicznego między klasztorem a Reinholdem i Theodorem Krockaw. Pieczęć królewska sygnetowa na k. 1r. Na dorso k. 2 dokumentu, ogólnej foliacji 6, adnotacje. J. łac. K. 5-6 98. List Zygmunta Augusta wystawiony w Warszawie 12 II 1572 r., skierowany do starosty gniewskiego Jana Werdena, sędziego tczewskiego Fabiana Bistrama, rajcy gdańskiego Piotra Beema, Michałowi Luboczkiemu, Josule Janowiczowi, ławnikom dystryktu puckiego, oraz Mikołajowi Swarozinskiemu, w którym król informuje o kolejnej skardze Reinholda Crakaw na wyrok apelcyjny w sprawie zatargu granicznego z mniszkami w Żarnowcu, który rozpoczął się jeszcze za czasów Ojca Króla, Zygmunta Starego i ojca obecnego skarżącego, Jerzego. Zleca więc król wymienionym rozstrzygnąć ostatecznie spór ten graniczny z uwzględnieniem apelacji Reinholda Crokawa. K. 7v pieczęć pap. J. w. Na k. 8v adnotacje. J. łac. K. 7-8 99. Wypis uwierzytelniony z ksiąg sądu ziemskiego puckiego z 9 IX 1578 r.Josua Jannewiz sędzia ziemski pucki [w obecności Krzysztofa Kostki?] w nawiązaniu do wcześniejszego rozpoznania z 10 VII 1571 r. rozpoznano spór między Piotrem Gutte ze wsi Lantowiz i Reinholdem Krokow ponownie i rozstrzygnięto na korzyść skarżącego. Dokument odpowiedni ma być sporządzony do 30 X 1581 r. Tekst na dwóch kartach zapisanych dwustronnie. Papier poprzecierany na zgięciach z minimalnymi ubytkami liter. Pieczęć lakowa wykruszona. J. niem. K. 9-10 100. Kopia kontraktu spadkowego dotycząca spuścizny wójta Landechow (Lędziechowo) Jakuba Damerowa, między wdową po nim i obecnym narzeczonym z jednej strony a opiekunami sześciorga nieletnich dzieci z drugiej strony. Dokument wystawiony w Lędziechowie 6 IV 1578 r. J. niem. 31x21,5 cm. Dolny margines powycinany w zęby, na lewym i prawym marginesie na dole otwory do sznurów pieczęci. K. 11-14 101. Wypis z ksiąg sądu ziemskiego puckiego [pod przewodnictwem woj. Achacego Czemy] sprzedaży części majątku ruchomego i nieruchomego po matce między przyrodnimi braćmi Januszem Dargoniczem (sprzedający) i Michałem Lisowskim (nabywca). Podpis Jakuba Ciecholewskiego[?], dokument sporządził Odrowski, pieczęć papierowa (wg wcześniejszych ustaleń Achacego Czemy, mnie się wydaje że są tam litery G D?- sprawdzić). J. niem. z wtrętami łac. Na dorso adnotacje o treści w j. łac. K. 15 [w tej samej obwolucie poz. następna:] K. 15 102. J. w. nieuwierzytelnione tłumaczenie w j. polskim. Bez podpisów, pieczęci. Na dorso adnotacje o treści.. Karta z brakami papieru z tekstem mniej więcej w połowie na zgięciu.K. 16 103. Wypis z ksiąg sądu grodzkiego puckiego sporządzony 23 VII [na końcu Actum z datą 9 IX] 1616 r. dotyczący „Protestatio Contra Dargoniz et Warszewskich ratione resignationis factae Ernest Krokow” [mowa o rodzinach Lissowskiego, Mathiasa Dargonitza, Jadwidze, córce Benedykta Warszewskiego i jej braciach Abrahamie i Marcinie]. J. łac. Pieczęć m. Pucka. Na dorso adnotacje dot. tekstu. W samym tekście liczne podkreślenia i adnotacje na marginesie. K. druga dokumentu poprzecierana na złożeniach z ubytkami papieru. K. 17-18 104. Wypis z ksiąg ziemskich Pucka sporządzony 16 XI 1619 r. aktu „Feria Secunda post Festum Santi Andreae Apostoli” 1619 sióstr z Żarnowca [deodicata Virgines ! monasterij Zarnouicen. Barbara Knuthowna abbatissa cum assistentia et auctoritate loci Ord. Et tutor. Suo... Ernestum Krokowsky in Krokow [nec non... Annam Bichowska derelictam viduam olim Joachemi Chudominsky tum Joannem Switoslaum Catherinam Andreae Mach consort. Gertrudim...] – pogwałcenie prawa własności ziemskiej klasztoru. J. łac. Pieczęć Pucka? [odklejona] podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego.Na dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. K. 19-20 105. Uwierzytelniona kopia wypisu aktu z sądu ziemskiego Pucka, potwierdzona 18 XI 1619 r. zawierająca pozew Ernesta Krokowskiego przeciw Achacemu Lissowskiemu w sprawie należności szóstej części na dobrach Lisowo przypadającej Krokowskim jako legalnym nabywcom majątku Dargonicza, wnuka Katarzyny Lissowskiej. K. 21 nie zapisana. Na k. 24 v pieczęć papierowa ze sznurem i podpis notariusza Jakuba Ciecholewskiego. J. łac. K. 21-24 106. Samuel Konarski woj. Pomorski nakazuje Ernestowi i Jerzemu Krokowskim zjawić się osobiście w Świeciu na sądzie z mniszkami Żarnowieckimi. Pieczęć sygnetowa Konarskiego. Datum Kiszouiae die 9 IV 1629. lewy górny róg wycięty. J. łac. K. 25 107. Dokument łaciński z 3 VI 1620 r. dotyczący ustalenia granic dóbr klasztoru oliwskiego, klasztoru żarnowieckiego i okolicznych właścicieli ziemskich. W dokumencie występują m.in. nazwiska: Ernest Krokowski, Jan i Świętosław Chudomińscy, Dawid i Adam Miaskow, Lubocki de Lubochin, Adam Trebnic opat, Filip przeor, Robert brat, Szymon Poczernicki?, Barbara Kantona abatissa, żarnowiecka. Na karcie 1verso dokumentu 7 pieczątek sygnetowych i autografy podpisów: Ernest Krokowski, opat Adam Trebnic, Filip Adler przeor, Frater Robertus Sacerdos, Michał Jeżewski, Jan Mierzejewski (Mieszeiewsky). K. druga recto niezapisana, poprzecierana na złożeniach, drobne ubytki papieru. Na jej dorso adnotacje dotyczące treści dokumentu. J. łac. K. 26-27. W tej samej koszulce dokument następny. 108. Dokument łaciński 27 XI 1620 r. dotyczący wytyczonych granic klasztoru oliwskiego – oblata z pieczęcią miejską Pucka i adnotacją i autografem notariusza Laurentiusa Österreicha. Adnotacje o treści i oblacie dokumentu na k. drugiej verso dokumentu. J. łac. K. 28-29 109. Dokument łaciński z Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 2 XI 1620 r. dotyczący sporu o należność części majątku Lisewo Achacego Lissewskiego Ernestowi Krokowskiemu (apelacja). Na k. 30v pieczątka i podpis notariusza sieradzkiego? Martianusa Zaleskiego?. J. łac. K. 30-31 110. Dokument Sądu grodzkiego w Pucku z 13 XI 1624 r. dotyczący skargi Jerzego Dambrowskiego na Barbarę Knuthowną przeoryszę klasztoru w Żarnowcu w sprawie wyłudzenia przez ksienię dóbr od synowicy J. Dambrowskiego Anny z Dambrowskich żony Jana Warszenskiego. Zszyty razem dokument łaciński z Sądu grodzkiego w Pucku z 20 XII 1624 r., w którym Anna Dambrowska w obecności swego męża oraz krewnego Jerzego Dambrowskiego czyni swoim plenipotentem Stanisława v. Bogusławskiego. Pierwszy dokument w j. polskim i łacińskim, drugi – łacińskim. Na k. 33v pieczęć i potwierdzenie notariusza puckiego Martina Czudera. Na dorso k. 35 adnotacje o treści dokumentu. K. 32-35. 111. Tekst dokumentu (w bardzo złym stanie, duże ubytki papieru wraz z tekstem) dotyczący konfliktowych spraw Ernesta Krokowskiego i klasztoru żarnowieckiego. J. łac. K. 36 112. Wypis z akt sądu grodzkiego Głównego Miasta Gdańska z 4 IV 1626, w którym podaje się do wiadomości wyrok Sądu Trybunalskiego w Lublinie w sprawach Ernesta i Jerzego Krokowskich przeciwko Adamowi Trebnicowi, opatowi oliwskiemu (dwie sprawy) , przeciw ksieni klasztoru żarnowieckiego Barbarze Knutownej (dwie sprawy), przeciw Janowi Rybińskiemu proboszczowi w Starszynie. Dokument oryginalny (ślad po pieczęci, ale brak górnej części czwartek karty dokumentu, na którym była ta pieczęć) bardzo zniszczony, mocno poprzecierany na złożeniach. J. łac. K. 37-40. 113. Uwierzytelniony wypis z ksiąg Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie z 1626 wyroku w sprawie opata oliwskiego Adama Trebnica i Barbary Knutownej ksieni żarnowieckiej przeciw Jerzemu, synowi Ernesta Krokowskiego, a dotyczący zadawnionych sporów majątkowych. Na k. trzeciej dokumentu pieczęć i podpis notariusza Martina Zaleskiego. Na k. czwartej adnotacje o treści dokumentu. Lekkie przetarcia papieru na zagięciach. J. łac. K. 41-44. 114. Dokument z 30 XII 1627 r. (Geleits-Briefe, literae salviconductus), będący wypisem z akt Sądu Głównego Miasta Gdańska z 23 X 1627 r., dot. wyroku Sądu Trybunalskiego w Piotrkowie w sprawach Ernesta Krakowskiego i Barbary Knutownej, ksieni żarnowieckiej, Adama Trebnica, opata oliwskiego oraz Jana Rybińskiego, proboszcza ze Strasina. Na k. 50r doskonale zachowana pieczęć papierowa Gdańska i podpis notariusza ? W. Mittendorffa. Rękopis w bardzo złym stanie, góra kart niemal do połowy zbutwiała, papier pozaginany, miejscami ubytki papieru i fragmentów tekstu, tekst miejscami nieczytelny. J. łac. K. 45-50. 115. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 52 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; poniżej adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 51-52 116. Uwierzytelniony wypis z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący Jana Rybińskiego, proboszcza ze Starszina i Ernesta Krokowskiego. Na k. 54 v pieczęć i podpis notariusza Martiana Zaleskiego; na k. 54 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 53-54 117. Dokument uwierzytelniony (wypis) z 1628 r. z ksiąg sądu trybunalskiego w Piotrkowie dotyczący należnej szóstej części z Lisowa, ze strony Achacego Lissowskiego Ernestowi Krokowskiemu. Na k. 57 v pieczęć i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Na k. 58 v adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 55-58. 118. Autograf (?) dokumentu, w którym: „W Roku 1641 die 6. Julii Ziechawszy X. Marcin Orminius Zborow wielgopolskich Superintendent, z X Pawłem Orliczem Con-Seniorem teyże Jednoty, uczynili postanowienie z Jo M. Panem Ernestem Krokowskim... strony Prowisiey X. Janowi Musoniusowi, na usługę Zboru Krokowskiego , z teyże Jednoty wielgopolskiey oddanemu, ktoremu pomie pomieniony JW Msi P. Patron obiecuje z strony swey ...” zobowiązania finansowe Krokowskiego na rzecz Jednoty aż do śmierci Jana Musoniusa.Pod dokumentem nazwiska Krokowskiego, Orminiusa i Orlicza. Zapisana k. 59 r-v. Na odwrocie k. 60 adnotacja o treści dokumentu. Papier nieco przetarty na złożeniach. J. polski. K. 59-60 119. Osobiste zobowiązanie na piśmie patrona Jednoty Krokowskiej Ernesta Krokowskiego do konkretnych świadczeń materialnych na rzecz tej Jednoty: „Wiadomo czynię tym tym pismem moim, iz za directią Boga wszechmogącego, ordinarną vocatią moią iako mieysca tego Patrona, więc za consensem y podaniem starszych WWXX. Superintendentow Zborow Wielgo Polskich, do teyze iednoty nalezący W. X. Gerzy Esteinius(?) Consenior teyze iednoty na usługę zboru tego stanąwszy znim się uczyniło postanowienie wten sposob; iz ia zasię y potomkj moie obiecuię szczyrze...na zasługi iego wydawać kazdokrotnie, począwszj od Wielkjnocy wroku nienieyszym do drugiey wielkj nocy wroku przyszłym et sic consequenter:...”. Pod dokumentem nazwisko (podpis?) Ernesta Krokowskiego. Na 62 verso adnotacja o treści dokumentu. J. pol. K. 61-62 120. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych trybunału Piotrkowskiego z 1627 r. w sprawie spornej proboszcza Starszyńskiego Jana Rybińskiego i Ernesta Krokowskiego.Na stronie verso pieczęć (odklejona) i podpis notariusza Martianusa Zaleskiego. Pod pieczęcią adnotacja o treśco dokumentu. J. łac. K. 63 121. Pokwitowanie dat. Puck 4 II 1656 (podpis nieczytelny) na 83 floreny?. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne.J. niem. K. 64 122. Pokwitowanie dat. Puck 28 II 1656 r. dla Krokowskiego chyba tej samej osoby co p. 28. Papier zbutwiały, pismo prawie nieczytelne. J. niem. K. 65 123. „Anno 1656 die 22 Aprilis w Pucku poboru naznaczonego do Fortecy... Felix N...ganowsky(?) Capitan...”. Papier zbutwiały, tekst miejcami całkowicie zatarty. J. pol. K. 66 124. Pokwitowanie wystawione w Pucku 2 V 1656 przez komisarza królewskiego Miasta Gdańska Piotra Horcza(?) Papier podbutwiały. J. niem. K. 67 125. List(?) z 1 XII 1656 r. podpisany przez Abrahama Hulbritera; w tekście wymieniany wojewoda malborski Jakub Weyher. Papier bardzo zbutwia126.y. J. niem. K. 68 127. Potwierdzenie zobowiązań dzierżawnych? Stanisława Kuleszy wobec Ernesta Krokowskiego. Papier zbutwiały. J. pol. K. 69 128. Pokwitowanie na 83 guldeny należne Ernestowi Krokowskiemu podpisane przez Abrahama Hulbrittera 8 Jun. Ao1657. Papier lekko zbutwiały. K. 70 129. 12 VIII 1689 r. w Pucku burmistrz i rajcy miasta Pucka podają do wiadomości treść przedstawionego im przez plenipotenta klasztoru żarnowieckiego Chrystiana Preicza przywileju krzyżackiego dla klasztoru w Żarnowcu z 31 X 1342 roku, wydanego w Malborku przez komtura Ludolfa Kuniga, przy świadku Henryku a Bouenten, Burchardzie Fryse i in. Wpisane do protokołu puckiego 12 VIII 1689 r. Na k. 74 recto pieczęć i podpis notariusza Jana Floriana Witle (a. Witte). Papier mocno uszkodzony, braki tekstu (szczególnie na dole kart). Na odwrocie k. 74 „Copia Privilegii Ludolfi Konyg ad Villam Zarnowiec 1342 Margeburgi[!] in Vigilia Omnium Sanctorum. R. K.”. J łac. Na k. 71, 72, 73 i 74 recto odbita pieczątka Krokowa p. wyżej. K. 71-74. 130. „Copia. Antiquissima Descriptio quomodo Parochia Crocoviensis a Zarnovecensi avulsa in Archiwo Monasterii Zarnovecensis reperibilis, est Tenoris hujus, qui sequitur...”. Tekst na k. 75 r-v. Na verso dopisek późniejszą ręką. Papier u góry kart zbutwiały. J. łac., niem. (notatka na dole). K. 75-76 131. Dokument Jana Kazimierza z 11 XI 1662 r., wystawiony we Lwowie dla Ernesta Krokowskiego w sprawie desygnowania komisarzy królewskich w celu rozgraniczenia dóbr królewskich, tenuty Teresy Zawidskiej i Senatu Gdańskiego oraz opata oliwskiego Alexandra Kłosowskiego i szczególnie wsi Połchowo. Oryginał z pieczęcią majestatyczną króla i podpisem sekretarza królewskiego Stefana Hankiewicza. Na odwrocie k. 78 adnotacja o treści. J. łac. K. 77-78 132. Zarządzenie dotyczące sądów trybunalskich , wypis z ksiąg lęborsko-bytowskich z 1742 r.: dotyczy Franciszka Somnitz, Ernetsa Bogusława Krokowskiego, Kaspra Reinholda Krokowskiego, Ernesta Gotfryda Gerytowskiego(?), Ernesta Georga de Foelckersam, Martina Lewinskiego i Jana Sarbskiego. Pieczęć i podpis F.L. Paraski. Na odwrocie k. 80 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 79-80 133. Odpis dokumentu sądu ławniczego Wejherowa z 23 II 1746 r. protestu Gneomara Reinholda Krokowskiego w imieniu Abigeil Sofii i Renaty Abigeil z Krokowskich Krokowskich przeciw Kasprowi Reinholdowi Krokowskiemu. Pod tekstem nazwiska G. Krokowski i MJSchmidt(?). J. łac. K. 81 134. Pokwitowanie ze spłaty 2700 florenów zapłaconych tytułem zapisu Ernesta Krokowskiego 30 XII 1627 r. w Gdańsku w obecności wojewody chełmińskeigo Reinholda Kleinfelta. W obecności Sofii Sapichzanki suppriorissy i zakonnicy Justyny Wilkowskiej kwitują opat oliwski Adam Trebnic –podpis i pieczęć oraz Barbara Knutowna Xieni zarnowieczka „zawszistkiem Cunwentem” – także pieczęć i podpis. Kwitacja nosi datę Gdańsk 22 IX 1629 r. J. pol. K. 82. 135. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądu ziemskiego mirachowskiego z r. 1746, w którym to dokumencie Kasper Reinhold Krokowski ustanawia plenipotentem dla załatwienia spraw finansowych z żoną w separacji Renatą Abigeil Krokowską Aleksandra Ustarbowskiego. Wypis sporządził, podpisał i pieczęć przystawił M. Grąbczewski. Na odwrocie k. 84 adnotacja o treści dokumentu. J. łac. K. 83-84 136. Odpis dokumentu Augusta III króla Polski oznajmujący, że na prośbę Józefa Przebendowskiego we wsi Cisowo w woj. Pomorskim ustala się dwa jarmarki. Warszawa, 7 X 1750 r. Odpis sporządził Jan Klosowski. Na k. 86v: „Pro Cancellariatu Ilmri Excllmi et Rndimi Domini Michaelis Comitis de Granow Wodzicki Decani Cathlis Cracov. Abbatis Commendatarii Vąchov. Et Cerven. ProCancellarii Regni Sigillatum”. Na k. 85 pieczątka Krokowa (patrz wyżej). J. 137.ac. K. 85-86 138. Wypis z akt sądu trybunalskiego w Poznaniu z 1767 r. w sprawie Jadwigi Kalkszteyówny, ksieni klasztoru w Żarnowcu , którego plenipotentem jest Józef Zurkałowski, kanonik kolegiaty kruszwickiej a Kasprem Reinoldem Krokowskim. Pod tekstem duża pieczęć o suchym tłoku, podpisy notariusza M. Wolszlegera i C (albo S) Jezierskiego woj. Pomorskiego. Na odwrocie k. 88 adnotacje o treści dokumentu. J. łac. K. 87-88 139. Wypis z ksiąg ziemskich mirachowskich z 1753 r. dot. wniesienia manifestu przez Kaspra Reinholda Krokowskiego przeciw Joachimowi Antoniemu Woedkie, pułkownikowi gwardii królewskiej w sprawach konfliktu dot. wsi Strzelęcin i Kisowo w dystrykcie lęborskim. Pod treścią podpis i pieczęć J. Owidzkiego. Na k. 90 v adnotacje o treści dokumentu.J. łac. K. 89-90. 140. Uwierzytelniony wypis z ksiąg sądowych puckich z 5 II 1753 r. dot. apelacji Kaspra Reinholda Krokowskiego od wyroku dot. konfliktu z Joachimem Antonim Woedzke. Pod treścią pieczęć miasta Pucka i podpis notariusza Piotra Fincke. Na środku obydwóch kart braki papieru z tekstem. J. łac. K. 91-92 141. „Uniwersał na Seymiki do Powiatu Puckiego [na 30 VIII 1756]” - Stanisława Konarskiego kasztelana chełmińskiego. Wstęp i zakończenie tekstu w j. polskim, w środku cytowane zarządzenie króla Augusta III po łacinie, dat. Kargovae die X Junii A.D. 1756. Konarski datował: Datum w Szpęgawsku dnia 24 VII [słownie] 1756 Roku. Pod treścią lakowa czerwona pieczęć Konarskiego i autograf jego podpisu. Pieczątka podłuża Krokowskich p. wyżej. K. 93 [rozmiar duże plano] Większość dokumentów w papierowych „koszulkach”, część nawet do nich przyklejona. Na koszulkach ołówkiem numer dokumentu, na dokumentach foliacja. Koszulki nie liczone. Na k. 1 r , 2r, 3r (dwa), 5r, 7v i in. stempel niebieskozielony Krokowskich [por. akc. 159] Łac., niem., pol. XVI-XVIII w. 31 luźnych dok. i listów; k. 93

uwagi I:
Kupno: Odyniecka-Ogrodzka, 1966 r.; dawna akcesja 8/66

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN